Školní vzdělávací program

„Cestou necestou“

Trojí cestou můžeme dojíti k moudrosti: za prvé cestou přemýšlení, cestou to nejušlechtilejší, za druhé cestou napodobování, cestou to nejlehčí, a za třetí cestou zkušenosti, cestou to nejtěžší.“ (Konfucius)

deti

Naše cesta je vést dítě k tomu, aby bylo:

C - citlivé

E - empatické

S - spokojené a samostatné

T - trpělivé

A - aktivní a asertivní

Náš vzdělávací program jsme nazvali „Cestou necestou“. V blízkosti MŠ je mnoho cest a cestiček, které krůček po krůčku povede děti především k touze za poznáním. Vytvořili jsme si ho proto, aby nabízel širokou škálu možností, jak s dětmi pracovat, jak přirozenou formou poznávání, prožívání, hledání a srovnávání dojdou děti cestou i necestou k  novým znalostem a zkušenostem.

Naší vizí je fungující přirozená návaznost na výchovu v rodině a spolupráce s ní, což povede k rozvoji spokojeného a vyrovnaného dítěte, které školu navštěvuje s radostí. Věříme, že s úsměvem jde všechno lépe a pokud se k nám do školy budou děti každý den těšit, cestami a cestičkami přicházet a odcházet s úsměvem, budeme vědět, že naše práce má smysl. Chceme mít školu hrou a zábavou podporující rozvoj všestranných schopností a talentu dětí.

 

Spokojenost dětí a jejich rodičů = radost a pohoda v MŠ.

 

Cíle naší MŠ

Uvědomujeme si, že některé cíle jsou dlouhodobé, prolínají se celým životem mateřské školy.

 • Rozvíjet osobnost dítěte a jeho prosociální chování
 • Vést děti ke zdravému životnímu stylu
 • Prohlubovat u dětí kladný vztah k životnímu prostředí, k živé i neživé přírodě
 • Při vzdělávání zařazovat krátkodobé i dlouhodobé projekty
 • Sledovat rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u dětí
 • Zaměřit se na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Zapojit aktivně rodiče do spolupráce a činností MŠ
   

 K naplnění těchto cílů v naší MŠ si děti osvojují klíčové kompetence takto:

Kompetence k učení

 • pokusy, experimenty, práce s lupou, globusem, mapou, s knihami, pohledy, fotografiemi, encyklopediemi
 • návštěvy divadel, koncertů, výstav
 • exkurze
 • zpěv, přednes, reprodukce textu
 • řešení labyrintů, hádanek
 • práce s tabulkami LOGICO
 • hodnocení své práce, práce druhých
 • vystavení své práce
 • spolupráce na výzdobě MŠ

Kompetence k řešení problémů

 • stanovení třídních pravidel, snaha o jejich dodržování a upozornění na jejich porušování – děti se učí nést přirozený důsledek svého jednání
 • sdělování prožitků v ranním kruhu, v individuálních rozhovorech i při námětových, dramatických, smyslových hrách
 • využívání konstruktivních stavebnic, pokusů, experimentů, rady a vzájemná pomoc mezi sebou - kooperace
 • samostatná volba postupu při manipulaci s předměty
 • řešení úloh v pracovních listech
 • hraní společenských her
 • uklízení po sobě a vědomí, že každá hračka, věc má své místo
 • nebát se vyzkoušet neznámou činnost
 • vědomí, že i snaha bude oceněna

Komunikativní kompetence

 • vyjádření svých názorů a myšlenek v ranním kruhu
 • vyjádření svých pocitů, dojmů
 • vyřízení vzkazů
 • prohlížení knih, diskuse nad encyklopediemi, časopisy
 • seznamování se s písmeny - vyhledávání, opisování, skládání
 • vzájemná pomoc – při hrách, činnostech i sebeobsluze
 • zpěv, přednes, dramatizace

Sociální a personální kompetence

 • samostatný výběr z nabízených činností
 • přijímání přirozeného důsledku za své jednání
 • vytváření pravidla společného soužití - upozornění na jejich porušování
 • seznámení s možným nebezpečím od neznámých osob
 • samostatné rozhodnutí, zda se do činnosti zapojí nebo ne
 • respektování odlišností mezi sebou (národnosti, temperamentu…)
 • učení se úctě k dospělým, ke stáří i k sobě samým
 • učení se omluvit, když někomu ublíží

Činnostní a občanské kompetence

 • hodnocení práce své i ostatních, vzájemné ocenění, poděkování, neničení výtvorů a práce druhých
 • samostatný výběr pomůcek, hledání postupů při plnění úkolů, spolupráce ve skupinách, rozdělení si rolí při hře i jiných činnostech
 • výběr činnosti, rada s kamarádem, požádání o pomoc
 • střídání rolí při společné hře
 • naslouchání ostatním a respektování názoru druhého
 • částečná sebeobsluha při jídle ve třídě
 • společná oslava narozenin, svátku  

Přidáno 11. 8. 2016, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru